Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Fujitsu Mha2032at

Fujitsu Mha2032at zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i jest wyposażony w funkcje gwarancji. Firma Fujitsu oferuje pełną gwarancję, która obejmuje naprawę lub wymianę sprzętu, jeśli jest uszkodzony lub nadużywany. Firma Fujitsu oferuje również instrukcję szybkie

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Fujitsu Mha2032at

oBSłUga

wskazówki ogólne

- W przypadku podłączenia na stałe należy

zapewnić możliwość odłączenia wszystkich

biegunów urządzenia od sieci za pomocą wy-

łącznika z rozwarciem styków wynoszącym co

najmniej 3 mm.

- Czynności związane z wymianą sieciowe-

go przewodu przyłączeniowego, np. w razie

uszkodzenia, mogą być wykonywane wyłącznie

przez wyspecjalizowanego instalatora posiada-

jącego uprawnienia wydane przez producenta,

przy użyciu oryginalnej części zamiennej.

- Zamocować urządzenie w sposób opisany

w rozdziale „Instalacja / Montaż".

oBSłUga

1.

Wskazówki ogólne

Rozdziały „Wskazówki specjalne" i „Obsługa" są przeznaczone

dla użytkowników urządzenia i wyspecjalizowanych instalatorów.

Rozdział „Instalacja" przeznaczony jest dla wyspecjalizowanego

instalatora.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokładnie

zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do póź-

niejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu innemu użytkowni-

kowi należy załączyć niniejszą instrukcję.

1. 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. 1. 1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia

!

W tym miejscu określone są potencjalne skutki nieprze-

strzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.

f W tym miejscu są określone środki zapobiegające

f

zagrożeniu. 2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol

Rodzaj zagrożenia

Obrażenia ciała

Porażenie prądem elektrycznym

Poparzenie

(Poparzenie)

www. stiebel-eltron. com

1. 3 Hasła ostrzegawcze

HaSło oSTRze-

znaczenie

gaWCze

ZAGROŻENIE

Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do cięż-

kich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do

ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE

średnich lub lekkich obrażeń ciała. 2

Inne oznaczenia stosowane w niniejszej

dokumentacji

Wskazówki ogólne są oznaczone symbolem umieszczo-

nym obok.

f Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Szkody materialne

(uszkodzenia urządzenia, szkody wtórne, szkody dla środo-

wiska naturalnego)

Utylizacja urządzenia

f Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-

ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku. 3

Wskazówki na urządzeniu

Nie zakrywać urządzenia

1. 4

Jednostki miar

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary

podane są w milimetrach.

2.

Bezpieczeństwo

2. 1

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w budownictwie miesz-

kaniowym. Nieprzeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego

korzystać. Urządzenie może być użytkowane również poza bu-

downictwem mieszkaniowym, np. w budynkach gospodarczych i

przemysłowych, pod warunkiem użytkowania zgodnego z prze-

znaczeniem.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia użytkowanie

traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania

zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniej-

szej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego osprzętu.

CNS SE | CNS UE |

47

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Pod wpływem promieni słonecznych moduły fotowoltaiczne generują niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na kablach DC. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
 2. Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 3. Nie wolno rozłączać wtyków DC pod obciążeniem.
 4. Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie, gdy produkt jest otwarty.

Podczas eksploatacji na elementach produktu lub znajdujących się wewnątrz produktu kablach przewodzących napięcie występuje wysokie napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 • Nie otwierać produktu.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora

  Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora prowadzi do śmierci lub niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 • Ramę modułów fotowoltaicznych, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych.
 • Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

  Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie.

  1. Kable modułu fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
  2. Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i ramy generatora fotowoltaicznego.
  3. Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

  Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

  W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci.

 • Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącego ogranicznika przepięć.
 • W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli ze znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
 • Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1, 5 kV.
 • Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

  W odosobnionych sytuacjach wewnątrz produktu może wytworzyć się przy usterce palna mieszanka gazów. W takiej sytuacji operacja przełączeniowa może być przyczyną pożaru lub wybuchu wewnątrz produktu. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie niebezpiecznych dla życia obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi lub wyrzuconymi na zewnątrz częściami.

  1. W przypadku usterki nie wolno dokonywać bezpośrednich ingerencji w produkcie.
  2. Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.
  3. W przypadku awarii nie używać rozłącznika izolacyjnego DC w falowniku.
  4. Odłączyć moduły fotowoltaiczne od falownika za pomocą zewnętrznego rozłącznika. Jeśli urządzenie rozłączające nie jest zamontowane, należy poczekać, aż falownik nie będzie generował mocy DC.
  5. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC lub - jeśli już on zadziałał - pozostawić go w stanie wyłączonym i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
  6. Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłącznie stosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz dróg oddechowych).
  7. Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z trującymi substancjami, gazami i pyłami

   W odosobnionych i rzadkich przypadkach, wskutek uszkodzenia komponentów elektronicznych wewnątrz produktu mogą powstać trujące substancje, gazy i pyły. Dotknięcie trujących substancji oraz wdychanie trujących gazów i pyłów może być przyczyną podrażnienia skóry, oparzenia, trudności z oddychaniem i nudności.

   Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

   Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

  8. Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC 1000 V lub z większym zakresem.
  9. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

   Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać. Dotknięcie elementów obudowy może prowadzić do oparzeń.

   1. Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
   2. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

    Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

    1. Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
    2. Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do internetu

     Ilość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobu użytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na portal Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie z internetu.

    3. Firma SMA Solar Technology AG zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do internetu.
    4. Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszczące

     Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

    5. Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.
    6. Zmiana nazw i jednostek parametrów sieciowych w celu spełnienia wymogów w zakresie podłączenia do sieci w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 (obowiązuje od 27. 04. 2019)

     W celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019) zmienione zostały nazwy i jednostki parametrów sieciowych. Zmiana dotyczy urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. 00. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych w celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27. 2019). Zmiany nie dotyczą nazw i jednostek parametrów sieciowych w falownikach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2. 99. R lub starszej, a zatem zachowują one swoją ważność. Dotyczy to również produktów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3. R lub nowszej, gdy jest wybrany zestaw danych krajowych, obowiązujący w krajach spoza Unii Europejskiej.

     Konieczność ustawienia zestawu danych krajowych w celu oddawania energii do sieci

     Od wersji oprogramowania sprzętowego 3. 11. R zmieniły się warunki włączenia trybu oddawania energii do sieci.

     Aby falownik przy pierwszym włączeniu rozpoczął pracę w trybie oddawania energii do sieci, musi zostać ustawiony zestaw danych krajowych (np. za pomocą asystenta instalacji na interfejsie użytkownika produktu lub za pomocą produktu komunikacyjnego).

     Dopóki zestaw danych krajowych nie jest ustawiony, dopóty oddawanie energii do sieci będzie zablokowane. Ten stan jest sygnalizowany poprzez jednoczesne pulsowanie zielonej i czerwonej diody LED.

     Dopiero po skonfigurowaniu falownika rozpoczyna on automatycznie pracę w trybie oddawania energii do sieci. png"/>

     Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.

     Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość instalacji, przyłącze do sieci).

    7. W przypadku wątpliwości co do obowiązujących w danym kraju lub dla danego zastosowania należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.
   • FOLLOW US
    • Youtube
    • Linkedin
    • Pinterest
   • Follow us

    Connect with Caleffi

    Follow us on social media

    1. Elementy do instalacji centralnego ogrzewania

    2. Automatyczne zawory odpowietrzające, separatory powietrza i zanieczyszczeń, urządzenia do uzdatniania wody

    3. Zawory i akcesoria do grzejników

    4. Zawory strefowe, zawory mieszające, rozdzielacze, skrzynki i akcesoria

    5. Rozdzielacze i termostatyczne zespoły regulacji

    6. Elementy do wody użytkowej

    7. Izolatory przepływów zwrotnych

    8. Automatyczne regulatory natężenia przepływu i zawory równoważące

    9. Złączki

    10. Instalacje gazowe

    11. Termostaty czasowe

    12. Instalacje grzewcze

    13. Elementy dla odnawialnych źródeł energii: solarnej, geotermalnej i z biomasy

    14. 305 Grupa bezpieczeństwa z technopolimeru do instalacji grzewczych

    15. Sprawdź w katalogu/Pobierz katalog w pdf download

   Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Fujitsu Mha2032at

   Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Fujitsu Mha2032at

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Fujitsu Mha2032at