Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Black And Decker Bhfev182cp

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Black And Decker Bhfev182cp może być przydatne, jeśli posiadasz urządzenie, ale nie rozumiesz języka, w którym jest napisana instrukcja. Tłumaczenie może być wykonane przez profesjonalnego tłumacza lub za pomocą jednego z wielu dostępnych narzędzi do tłumaczenia językowego. Przetłumaczona instrukcja obejmuje wszystkie kroki instalacji i obsługi urządzenia, co pomaga w jego użytkowaniu i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez niewłaściwe użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Black And Decker Bhfev182cp

17. 10. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja obsługi - Service - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • baterii
 • celu
 • baterie
 • decker
 • detektor
 • utraty
 • temperatura
 • temperatury
 • instrukcji
 • razie
 • instrukcja
 • service. nl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  509111-25 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji www. eu INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL TLD100

  • Page 3 and 4: Zastosowanie zgodne z przeznaczenie
  • Page 5 and 6: wykonywane w dużej odległości od
  • Page 7 and 8: CZ ZÁRUČNÍ LIST H JÓTÁLLÁSI J
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

  1 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL KW750

  2 2

  3 3

  4 POLSKI Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Strug elektryczny Black & Decker jest przeznaczony do heblowania drewna, materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych. Urządzenie to jest przystosowane do obsługi ręcznej i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie elektronarzędzie oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego). 1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem. b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji. c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem. 2. Bezpieczeństwo elektryczne a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. f. W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo- -prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 3. Bezpieczeństwo osobiste a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia. g. Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem. 4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. 4

  5 d. Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne. 5. Serwis a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy strugów elektrycznych. W razie niebezpieczeństwa przetarcia własnego przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami struga, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafi enia na będący pod napięciem przewód. Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad strugiem. Przed odłożeniem struga odczekaj, aż noże całkowicie się zatrzymają. Obracające się noże mogą zawadzić o podłoże, co grozi utratą panowania nad elektronarzędziem i doznaniem poważnego urazu. Dbaj o to, by noże zawsze były ostre. Tępe lub uszkodzone może mogą spowodować odrzut lub utknięcie wału nożowego pod naciskiem. Używaj tylko noży przeznaczonych do tego struga. Bezpośrednio po użyciu struga nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani noży, gdyż mogą być bardzo gorące. Przed rozpoczęciem strugania wyjmij wszystkie gwoździe i inne metalowe przedmioty z obrabianej powierzchni. Strug trzymaj obiema rękami za obydwie rękojeści. W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego natychmiast wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów powstających podczas strugania niektórych materiałów zagraża zdrowiu. Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed pyłem i parami, a ponadto dbaj o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy. Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Bezpieczeństwo innych osób Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. Pozostałe zagrożenia Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia. Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich: Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów. Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów. Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy. Pogorszenie słuchu. Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF). Wibracje Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej. 5

  6 Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia. Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym. Tabliczki na strugu Na strugu umieszczono następujące symbole: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo elektryczne Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo. Elementy struga Strug ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów: 1. Wyłącznik 2. Przycisk blokujący 3. Wyrzutnik wiórów 4. Przełącznik kierunku wyrzucania wiórów 5. Pokrętło ustawcze głębokości strugania 6. Skala głębokości strugania Montaż Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy strug jest wyłączony, a wtyczka kabla zasilającego wyjęta z gniazda sieciowego. Wymiana noży skrawających (rys. A) Noże zamontowane w strugu są dwustronne. Noże zamienne można nabyć w handlu detalicznym. Zdejmowanie Poluzuj śruby (7) dostarczonym kluczem maszynowym płaskim. Wysuń nóż (8) z uchwytu. Obróć nóż, by teraz strugał materiał swoją drugą stroną. Po zużyciu obydwu ostrzy noże trzeba wymienić. Mocowanie Wsuń nóż w uchwyt do oporu. 6 Dostarczonym kluczem maszynowym płaskim mocno dokręć śruby. Ostrzeżenie! Zawsze wymieniaj obydwa noże. Regulacja głębokości strugania (rys. B) Głębokość strugania jest wskazywana wskaźnikiem (9) na skali (6). Tak obróć pokrętło nastawcze głębokości strugania (5), by uzyskać żądaną grubość wióra. Gdy strug nie jest używany, obróć pokrętło do pozycji P. Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy dystansowej (rys. C) Prowadnica dystansowa ułatwia obróbkę wąskich przedmiotów. Wkręć pokrętło (11) w otwór z boku struga i mocno je dokręć. Poluzuj pokrętło ustalające prowadnicy dystansowej (10). Przesuń prowadnicę do żądanej pozycji. Mocno dokręć pokrętło ustalające. Wskazówka: Przy prawidłowym zamocowaniu prowadnica dystansowa znajduje się poniżej powierzchni roboczej struga. By zdjąć prowadnicę dystansową, wykonaj opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności. Przyłączanie odkurzacza do struga (rys. D) By przyłączyć odkurzacz lub odpylacz ssący do struga, jest potrzebny specjalny adapter. Można go nabyć w sklepie ze sprzętem Black & Decker. Nasuń adapter (12) na wyrzutnik wiórów (3). Połącz wąż odkurzacza (13) z adapterem. Montaż pojemnika na wióry (rys. E) Pojemnik na wióry jest szczególnie przydatny, gdy pracuje się w ciasnych pomieszczeniach. Nasuń pojemnik (14) na wyrzutnik wiórów (3) z boku struga. Tak ustaw przełącznik kierunku wyrzucania wiórów (4), by wpadały one do pojemnika. Opróżnianie pojemnika z wiórów By nie doszło do zatkania wyrzutnika w trakcie strugania, pojemnik na wióry trzeba regularnie opróżniać. Przed kontynuowaniem pracy zdejmij i opróżnij pojemnik. Zastosowanie Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążenia struga. Nastaw odpowiednią głębokość strugania. Ewentualnie załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową. Załączanie i wyłączanie Załączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).

  7 Zwolnij przycisk blokujący. Wyłączanie Zwolnij wyłącznik. Struganie Przednią część stopy struga oprzyj o powierzchnię przedmiotu obrabianego. Załącz strug. Równomiernie przemieszczaj strug do przodu, by zebrać pierwszą warstwę. Po zakończeniu strugania wyłącz strug. Wręgowanie (rys. F) Załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową. Dalej postępuj jak przy struganiu. Fazowanie krawędzi (rys. G) Rowki klinowe na spodzie stopy struga umożliwiają fazowanie krawędzi pod kątami 45, 30 i 15. Przyłóż odpowiedni rowek (20) do krawędzi przedmiotu obrabianego i sfazuj ją. Podpórka (rys. H) Strug elektryczny zawiera podpórkę (21), która wysuwa się automatycznie w chwili uniesienia wału nożowego znad przedmiotu obrabianego. W chwili przyłożenia struga podpórka się chowa. Przy wysuniętej podpórce strug można odłożyć na obrabianej powierzchni, nieobawiając się, że zawadzą o nią noże. Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy Prowadź strug wzdłuż słojów drewna. Gdy słoje się krzyżują lub przebiegają faliście bądź też drewno jest twarde, nastaw taką głębokość strugania, by strug ścinał tylko bardzo cienką warstwę materiału przy każdym przejściu. Potrzeba wtedy wiele operacji, by osiągnąć zadowalający wynik. By strug poruszał się idealnie w jednej płaszczyźnie, na początku operacji strugania dociskaj do materiału przednią część stopy, a na końcu - tylną część. Wyposażenie dodatkowe Sprawność struga zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria fi rmy Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia. W handlu detalicznym można nabyć następujące noże zamienne: - Dwustronne noże ze spiekami węglikowymi (numer katalogowy X35007, dostępne parami). - Dwustronne noże ze stali szybkotnącej (numer katalogowy X24192-XJ11, dostępne parami). Konserwacja Strug odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jego regularne czyszczenie. Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu. Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki. Wymiana paska napędowego (rys. I) Wykręć wkręty (15) i zdejmij osłonę (16). Zdejmij zużyty pasek napędowy. Załóż nowy pasek (17) na koła pasowe. Najpierw załóż go na duże koło pasowe (18), a następnie na małe (19), równomiernie obracając przy tym pasek ręką. Ponownie umieść osłonę na swoim miejscu i przykręć ją wkrętami. Kontrola i wymiana szczotek węglowych (rys. J) Szczotki należy regularnie sprawdzać pod względem zużycia. Zdejmij zaślepkę (22). Szczotki powinny się swobodnie przesuwać w szczotkotrzymaczach. W przypadku zużycia do 8 mm trzeba je wymienić. Włóż nową szczotkę w szzczotkotrzymacz. Musi ona być zwrócona w tę samą stronę co uprzednio wyjęta szczotka. Ponownie załóż zaślepkę, ale nie wciskaj jej zbyt mocno. Ochrona środowiska Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych. Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu. Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu. 7

  8 W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: Dane techniczne KW750 (typ 4) Napięcie wejściowe V AC 230 Pobór mocy W 750 Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min Szerokość strugania mm 82 Głębokość strugania mm 2 Głębokość wręgu mm 12 Masa kg 2, 9 Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745: Wartość skuteczna: < 2, 5 m/s 2, Niepewność pomiaru: 1, 5 m/s 2 Poziom hałasu według normy EN 60745: Poziom ciśnienia akustycznego: 83, 9 db(a), niepewność pomiaru: 3 db(a), Poziom mocy akustycznej: 94, 9 db(a), niepewność pomiaru: 3 db(a) Deklaracja zgodności z normami UE DYREKTYWA MASZYNOWA KW750 Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat. kw750 opisany w Danych technicznych został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN, EN By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi. Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker. Kevin Hewitt Wiceprezes Global Engineering Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough Berkshire, SL1 3YD Wielka Brytania 11/11/2010 8

  9 Black & Decker WARUNKI GWARANCJI: Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie: a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Produkt reklamowany musi być: a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata. 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie: a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny; zst b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych. 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy. 8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach. 9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną. 10. Gwarancją nie są objęte: a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji; b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black & Decker; c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady; d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych; e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób; f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu. 11. Centralny Serwis Gwarancyjny, fi rmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu. 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH ul. Obozowa 61, Warszawa tel. : (22), faks: (22)

  10 10

  11 CZ ZÁRUČNÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRUČNÝ LIST CZ H měsíců hónap 24 PL SK miesiące mesiacov CZ Výrobní kód Datum prodeje H Gyári szám A vásárlás napja PL Numer seryjny Data sprzedaży SK Číslo série Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Pečiatka predajne Podpis

  12 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel. : Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa Warszawa Tel. : Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel. :, 1 Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel. : Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel. : Fax: CZ Dokumentace záruční opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záručných opravách CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási Jótállás új határideje munkalapszám Hiba jelleg oka PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg naprawy SK Číslo dodávky Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo objednávky Popis poruchy Pecsét Aláírás Stempel Podpis Pečiatka Podpis 01/11

  1. Umowa

  Dostęp do tej witryny internetowej i informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych na tej witrynie oraz ich wykorzystanie podlega wszystkim przepisom właściwego prawa oraz niniejszym Warunkom Użytkowania. Uzyskując dostęp do tej witryny, Użytkownik akceptuje te Warunki Użytkowania, które stanowią prawnie wiążącą umowę. Jeśli Użytkownika nie akceptuje tych Warunków, proszony jest o powstrzymanie się przed korzystaniem z tej witryny. Użytkownikowi nie wolno kopiować żadnych części witryny na żadnym nośniku. Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być przez nas zmieniane od czasu do czasu bez wymogu uprzedniego informowania Użytkownika. Najnowsza wersja Warunków Użytkowania zostanie opublikowana na witrynie internetowej, a Użytkownik powinien zawsze się z nią zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z witryny, aby zagwarantować znajomość najnowszej wersji Warunków Użytkowania, na podstawie których Użytkownik uzyskuje zezwolenie na uzyskiwanie dostępu do tej witryny. Jeśli uzyskanie dostępu do Warunków Użytkowania przez Użytkownika jest niemożliwe, na żądanie możemy dostarczyć kopię najnowszej wersji Warunków Użytkowania na adres e-mail. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ (LUB JEJ CZĘŚCI) I WYKORZYSTANIE INFORMACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH POPRZEZ TĘ WITRYNĘ (LUB JEJ CZĘŚCI) JEST UZNAWANE ZA NIEPOŻĄDANE I JEST ZABRONIONE, JEŚLI TAKI DOSTĘP LUB TAKIE WYKORZYSTANIE NARUSZA WŁAŚCIWE PRAWO LUB PRZEPISY.

  2. Osoby niepełnoletnie

  Ta witryny internetowa ma charakter biznesowy i komercyjny. W związku z tym witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i osób niepełnoletnich.

  3. Informacje na temat produktów i usług

  Wszelkie odniesienia na tej witrynie internetowej do informacji, materiałów, produktów i usług mają zastosowanie do informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych w podanych krajach lub jurysdykcjach w odniesieniu wyłącznie do takich informacji, chyba że podano inaczej. Żadna treść na tej witrynie internetowej nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży naszych produktów lub usług w żadnej z jurysdykcji. Niniejsza witryna internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny.

  4. Prywatność i zgoda na wykorzystanie danych osobowych

  Użytkownik potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał warunki naszej Polityki Prywatności [http://blackanddecker. pl/pl-pl/legal/privacy-policy] i je akceptuje. Z wyjątkiem danych osobowych, wszelka treść komunikacji lub materiały publikowane lub przesyłane do nas przez Internet przez Użytkownika nie są poufne ani zastrzeżone i jako takie będą traktowane. Surowo zabronione jest publikowanie lub przesyłanie materiałów nielegalnych, stanowiących groźbę, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych albo wszelkich materiałów, których publikowanie lub przesyłanie można uznać za przestępstwo karne lub naruszenie jakiegokolwiek prawa, bądź za zachęcania do czynów, które można uznać za przestępstwo lub naruszenie prawa. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania komunikacji Użytkownika z nami odbywającej się za pośrednictwem poczty, głosu, faksów, poczty elektronicznej lub innych form przekazu w celu kontroli jakości, bezpieczeństwa oraz innych potrzeb biznesowych. Bez uszczerbku dla powyższego, wszelkie dane osobowe przekazane nam w wyniku korzystania z tej witryny internetowej będą traktowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

  5. Własność

  Jeśli nie podano inaczej, ta witryna internetowa i jej projekt, tekst, treść, wybór i układ elementów, organizacja, grafika, wzornictwo, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane z tą witryną ("Elementy") są chronione w oparciu o właściwe prawa autorskie, prawo ochrony znaków towarowych i inne prawa własności (w tym, w szczególności, prawa własności intelektualnej) i stanowią własność Black & Decker i SBDK lub zostały wykorzystane za zgodą właściciela praw i są chronione zgodnie z prawem autorskim i prawem ochrony znaków towarowych. Publikowanie takich Elementów na tej witrynie internetowej nie oznacza zrzeczenia się praw do takich Elementów. Użytkownik nie uzyskuje praw własności do takich Elementów wyświetlanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Z wyjątkiem zapisów niniejszych Warunków o odmiennej treści, żadnego z tych Elementów nie wolno wykorzystywać, kopiować, reprodukować, dystrybuować, publikować ponownie, pobierać, modyfikować, wyświetlać, publikować lub przesyłać w żadnej formie i w żaden sposób, w tym, w szczególności, korzystając z technik mechanicznych, fotokopiowania, rejestrowania itp., bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejszym udziela się zezwolenia, w zakresie koniecznym do legalnego uzyskiwania dostępu do witryny i wykorzystywania witryny i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług dostępnych na witrynie, na wyświetlanie, pobieranie, archiwizowanie i drukowanie na papierze części tej witryny, pod warunkiem że Użytkownik nie zmodyfikuje Elementów i zachowa wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności zawarte w tych Elementach. Niniejsze zezwolenie zostaje automatycznie unieważnione w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek z Warunków Użytkowania.

  6. Znaki towarowe

  Logotyp(y) BLACK+DECKER® i Black & Decker®, wszelkie nazwy produktów (w tym, bez ograniczenia, znaki QUATTRO®, SUPERLOK®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (URZĄDZENIE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE), SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (URZĄDZENIE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (URZĄDZENIE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (URZĄDZENIE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (TYLKO SŁOWA), 4 X 4 ® (SŁOWO I URZĄDZENIE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (TYLKO SŁOWA), CLICK & GO® (TYLKO SŁOWA), CLICK ‘N‘ GO® (URZĄDZENIE – DŁUGIE), CLICK ‘N‘ GO® (URZĄDZENIE – KWADRATOWE), CAT & DOG® (URZĄDZENIE), CAT & DOG PLUS® (URZĄDZENIE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (URZĄDZENIE – POZIOME), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (URZĄDZENIE – ZAOKRĄGLONE), FLAVOUR SCENTER®), wszelkie nagłówki stron, wszystkie indywidualnie przygotowane elementy graficzne, wszystkie ikony przycisków, wszelkie znaki towarowe, wszelkie znaki usługowe i logotypy występujące na tej witrynie internetowej, jeśli nie podano inaczej, są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub elementami wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej Stanley Black & Decker ("Znaki"). Wszelkie pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, logotypy, znaki usługowe i/lub elementy wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej wspomniane, wyświetlone, cytowane lub inaczej przedstawione na witrynie internetowej stanowią własność odpowiednich właścicieli. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać i nie używać Znaków w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać i nie używać znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, logotypów, znaków usługowych i/lub elementów wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej innych właścicieli bez uprzedniej pisemnej zgody tych właścicieli. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie Znaków lub innych znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, logotypów, znaków usługowych i/lub elementów wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej zawartych na witrynie, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszych Warunkach, jest wyraźnie zabronione.

  7. Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie hiperłączy

  Niniejsza witryna internetowa może zawierać odnośniki i/lub reklamy prowadzące do innych witryn internetowych zarządzanych przez nas, poza odnośnikami do witryn zarządzanych przez niepowiązane z nami firmy i osoby ("witryna stron trzecich"). Reklama witryny stron trzecich lub odnośnik do niej nie oznacza, że popieramy taką witrynę lub ponosimy jakąkolwiek odpowiedzialność za taką witrynę stron trzecich, jej zawartość lub wykorzystanie bądź korzystanie z produktów i usług udostępnionych przez taką witrynę stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zawartość, ścisłość, wyrażone opinie, polityki prywatności, produkty lub usługi oferowane poprzez takie odnośniki lub udostępnione poprzez takie zasoby bądź pojawiające się na takich witrynach stron trzecich ani za żadne szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub domniemane za spowodowane w wyniku użytkowania takich witryn przez Użytkownika lub polegania przez Użytkownika na takich witrynach stron trzecich ani za żadne zakupy dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem takich witryn sprzedawców detalicznych stanowiących stronę trzecią. Takie witryny stron trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ścisłości, kompletności lub zgodności z właściwymi prawami i przepisami. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyrażonych, domniemanych ani innych dotyczących jakichkolwiek witryn internetowych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp poprzez niniejszą witrynę internetową, oraz dotyczących zawartości tych witryn, produktów i/lub usług udostępnianych poprzez takie witryny internetowe. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opuścić naszą witrynę internetową i uzyskać dostęp do innych witryn internetowych, czyni to na własne ryzyko. Wszelkie zasady, polityki (w tym polityki prywatności) i procedury operacyjne takich witryn internetowych mają zastosowanie do Użytkownika, gdy przebywa on na takich witrynach internetowych.

  8. Odnośniki z innych witryn internetowych

  Umieszczanie jakichkolwiek odnośników do tej witryny internetowej bez naszej pisemnej zgody jest zabronione. Mimo udzielenia zgody na publikację odnośnika do tej witryny internetowej, ustawienie docelowej strony odnośnika innej niż strona główna tej witryny jest zabronione. Osoby zapewniające dostęp do tej witryny internetowej poprzez odnośnik z innej witryny internetowej ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość, ścisłość, wyrażone opinie, polityki prywatności, produkty lub usługi witryny źródłowej albo poprzez nią dostępne, a także za wszelkie oświadczenia lub utworzone wrażenia dotyczące Black & Decker. Zgoda na publikację odnośnika do tej witryny internetowej jest udzielana przy założeniu braku naszej odpowiedzialności za takie odnośniki i niniejszym zrzekamy się takiej odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na publikację odnośnika do tej witryny internetowej w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Każdy, kto zapewnia dostęp do tej witryny internetowej lub informacje z nią powiązanie, za pośrednictwem odnośnika lub inaczej, odpowiada za zwrócenie uwagi osoby uzyskującej taki dostęp lub informacje na niniejsze Warunki Użytkowania. Niezastosowanie się do powyższego wymogu nie oznacza ponoszenia przez nas odpowiedzialności.

  9. Brak gwarancji

  NINIEJSZA WITRYNA JEST OFEROWANA W FORMIE "TAKIEJ, W JAKIEJ JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO I ZGODNYM Z WŁAŚCIWYM PRAWEM, FIRMA BLACK & DECKER, SBDK, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY USŁUG I LICENCJODAWCY UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE, DOMNIEMANE, USTAWOWE I INNE. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO ZAPISU, FIRMA BLACK & DECKER I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY USŁUG I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ UŻYTKOWNIKOWI ANI JEGO FIRMIE (A) ŻADNYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI I BRAKU NARUSZENIA PRAW; (B) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPÓŹNIEŃ, PRZERW, BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W DZIAŁANIU TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK JEJ CZĘŚCI; (C) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZESYŁU LUB DOSTARCZANIA TEJ WITRYNY LUB JEJ DOSTĘPNOŚCI W OKREŚLONYM CZASIE LUB MIEJSCU; (D) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA, WAŻNOŚCI, ŚCISŁOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI TEJ WITRYNY LUB WSZELKICH INFORMACJI NA NIEJ OPUBLIKOWANYCH LUB WYNIKÓW ICH WYKORZYSTANIA; ORAZ (E) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WITRYN INTERNETOWYCH, Z KTÓRYMI TA STRONA JEST POŁĄCZONA ODNOŚNIKAMI, A FIRMA BLACK & DECKER, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY USŁUG I LICENCJODAWCY UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIE TAKIE GWARANCJE. To Użytkownik odpowiada za ocenę (lub skorzystanie z profesjonalnych porad dotyczących) dokładności i kompletności wszelkich informacji, oświadczeń, opinii oraz innych materiałów na tej witrynie internetowej lub jakiejkolwiek witrynie internetowej, która jest z nią połączona odnośnikiem. W niektórych jurysdykcjach wykluczenie lub unieważnienie pewnych gwarancji jest niedozwolone. Zgodnie z tym niektóre z powyższych postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Użytkownika. Nie próbujemy wykluczać ani ograniczać odpowiedzialności w żaden sposób za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie lub za podanie fałszywych informacji. Niniejszym ustawowe prawa konsumenta Użytkownika nie są ograniczone.

  10. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO MY, W IMIENIU NASZYCH PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW, WYKLUCZAMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY LUB KOSZTY DOWOLNEGO RODZAJU I POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, ZA WSZELKIE SZKODY I ODSZKODOWANAI BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB WYNIKOWE, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH, STRATY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSA, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA, ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH BĄDŹ INNE STRATY WSZELKIEGO RODZAJU LUB NATURY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ POŁĄCZONEJ Z TĄ WITRYNĄ ODNOŚNIKIEM. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZASTOSOWANIE UZNANYCH PRZEZ SIEBIE ZA KONIECZNE PROCEDUR TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I KONTROLI ANTYWIRUSOWEJ. STANOWI TO UNIWERSALNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH STRAT I SZKÓD DOWOLNEGO RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, ZASADY RYZYKA, CZY JEST OPARTA NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA STOSOWANIE PODANYCH POWYŻEJ OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO TE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY, W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BLACK & DECKER, JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DOSTAWCÓW USŁUG I LICENCJODAWCÓW, KTÓRA W INNEJ SYTUACJI BYŁABY OGRANICZONA, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI zł 430. NIE PRÓBUJEMY W ŻADEN SPOSÓB WYKLUCZAĆ ANI OGRANICZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE LUB ZA PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM JEST NIEMOŻLIWE.

  11. Zwolnienie z odpowiedzialności

  Użytkownik zgadza się zwolnić nas oraz naszych dyrektorów, przedstawicieli, agentów i pracowników z odpowiedzialności i w inny sposób zabezpieczyć przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, kosztami lub żądaniami, w tym kosztami prawnym, powiązanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania lub uzyskaniem dostępu do lub użytkowaniem niniejszej witryny internetowej lub wszelkich informacji, materiałów, produktów lub usług dostępnych poprzez tę witrynę.

  12. Licencja i dostęp do witryny

  Black & Decker i SBDK udzielają Użytkownikowi ograniczonej licencji na uzyskiwanie dostępu do tej witryny internetowej i wykorzystywanie jej do celów osobistych, ale nie na pobieranie (poza zapisem strony w pamięci podręcznej) lub modyfikowanie jej lub jakichkolwiek jej części, z wyjątkiem uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Black & Decker i/lub SBDK. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnego prawa do dalszego sprzedawania lub komercyjnego wykorzystania tej witryny internetowej lub jej zawartości; żadnego prawa do gromadzenia list, opisów lub cen produktów; żadnego prawa do wykorzystywania tej witryny lub jej treści do tworzenia dzieł pochodnych; żadnego prawa do pobierania lub kopiowania informacji o kontach na rzecz innego kupca lub handlowca; ani żadnego prawa do wykorzystywania technik pozyskiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. Niniejszej witryny internetowej ani żadnych jej części nie wolno reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać ani inaczej wykorzystywać do żadnych celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Black & Decker.

  13. Zmiany i zachowanie ważności

  Black & Decker i SBDK zastrzega prawo do zmiany, edycji, usunięcia, zawieszenia lub wstrzymania, tymczasowo lub na stałe, tej witryny internetowej (i jej dowolnej części) i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług dostępnych poprzez tę witrynę (lub jej dowolną część) po powiadomieniu lub bez uprzedniego powiadomienia. Te warunki zostały ostatni raz zaktualizowane w dniu 28 sierpnia 2016 r. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za żadną modyfikację, edycję, usunięcie, zawieszenie lub wstrzymanie tej witryny internetowej. Jeśli jakikolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny z dowolnej przyczyny, taki warunek zostanie uznany za nieważny bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków. Fakt nieskorzystania przez Black & Decker i/lub SBDK z jakiegokolwiek prawa lub zapisu nie oznacza zrzeczenia się takich praw lub unieważnienia takich zapisów.

  14. Prawo właściwe i jurysdykcja

  Niniejsza witryna jest kontrolowana i zarządzana przez Black & Decker i SBDK z biur w Polska. Tworzenie, istnienie, konstrukcja, wdrożenie, ważność pod każdym względem tych warunków lub dowolnego ich postanowienia oraz wszelkie spory dotyczące materiałów zawartych na tej witrynie internetowej podlegają prawu Polska. Sądy [insert relevant country] mają wyłączną jurysdykcję co do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tych warunków lub korzystania z tej witryny oraz powiązanych z warunkami lub korzystaniem ze strony. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się podlegać wyłącznej jurysdykcji prawa Polska. Bez uszczerbku dla powyższego zapisu, zachowujemy prawo do wszczynania postępowania prawnego w dowolnej jurysdykcji, w której według naszego uznania doszło do naruszenia postanowień tej umowy lub w której takie naruszenie miało początek. Dostęp do i korzystanie z niniejszej witryny internetowej lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług na tej witrynie internetowej może być prawnie zabronione w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Użytkownik odpowiada za przestrzeganie właściwego prawa kraju, z którego uzyskuje dostęp do tej witryny internetowej. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza USA lub Unią Europejską.

  15. Całość umowy

  Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy między Użytkownikiem a nami w odniesieniu do tej witryny internetowej, a żadne oświadczenia, zachęty, czy to ustne czy pisemne, które nie są zawarte w niniejszych Warunkach, nie są wiążące dla żadnej ze stron niniejszej umowy. Niewykorzystania przez nas możliwości wynikających z dowolnego zapisu niniejszych Warunków Użytkowania nie należy uznawać za unieważnienie takiego zapisu lub zrzeczenie się prawa do jego zastosowania. Jeśli dowolny z zapisów niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznany przez właściwy sąd za niezgodny z prawem, taki zapis zostanie zmieniony i będzie interpretowany w taki sposób, aby jak najlepiej osiągnąć cel oryginalnego zapisu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania pozostaną w pełni obowiązujące i ważne.

  16. Zrzeczenie się praw

  Fakt, w dowolnej chwili, braku wymagania przez Black & Decker i/lub SBDK przestrzegania dowolnego postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub nieskorzystania z dowolnego z praw podanych w niniejszych Warunkach nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub unieważnienia takiego postanowienia. Wszelkie zrzeczenia muszą być pisemne. Chyba że pisemne zrzeczenie praw zawiera wyraźne oświadczenie stanowiące inaczej, żadne zrzeczenie się praw przez Black & Decker i/lub SBDK związanych z naruszeniem dowolnego zapisu niniejszych Warunków Użytkowania lub dowolnego prawa z nich wynikającego nie może być interpretowane jako zrzeczenie się praw związanych z dalszym lub kolejnym naruszeniem takiego postanowienia, jako unieważnienie tego postanowienia lub zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z tych Warunków Użytkowania.

  17. Kontakt się z nami

  Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych Warunków Użytkowania lub innych kwestii, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres Stanley Black & Decker Polska Sp. z o. o., ul. Prosta 68 - 00-838 Warszawa - Polska lub przesyłając wiadomość e-mail na adres contact-web-poland@sbdinc. com.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Black And Decker Bhfev182cp

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Black And Decker Bhfev182cp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Black And Decker Bhfev182cp